Аренда и рента в земеделието

 

Аренда и рента са понятия, които касаят милионите собственици на земеделски земи, които по една или друга причина нямат възможност за самостоятелната им обработка, в следствие на което отдават под аренда наследените или придобити собствени земи или се включват в земеделски кооперации за съвместната им обработка.

 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, каквито са собствениците на земи, Аренда е доход, който арендодателят /собственик/ получава по силата на договор за аренда, а Рента е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването и от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите. Според чл.13, ал.1, т.24 от горепосочения закон, доходите получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя не са облагаеми, което означава, че за тези доходи не се дължи данък.

 

Съгласно Закона за арендата в земеделието, арендното плащане може да се договори в пари и/или в земеделски продукти. Ако не е уговорено друго в самия договор за аренда арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичане на стопанската година или това е първия работен ден след 01.10. на следващата година. Стопанска година обхваща времето от 01.10. на текущата година до 01.10. на следващата година.

 

Съветвам собствениците да договарят арендата в пари, както и получаването и в по-кратки периоди, както позволява закона /ЗАЗ/. Забавянето на арендното плащане за повече от три месеца е основание за разваляне на Договора от арендодателя /собственик. В закона /ЗАЗ/ е записано, че размера на арендното плащане се договаря въз основа на пазарната поземлена рента, но това е доста общо понятие. За по голяма яснота ще разгледаме формулирането на размера на арендното плащане в два действащи договори за аренда в землища в района на Добруджа:

 

1. В първия договор постановката е: „Годишният размер на арендното плащане за един декар земя е шестдесет процента от дохода от един декар, определен като среден показател за всички обработвани от Арендатора земеделски земи. Доход е разликата между произведената обща продукция и направените материални разходи за производството и реализацията на продукцията.”.

 

2. Във втория договор постановката е: „Годишният размер на арендното плащане е 30% от стойността на продукцията от арендуваната земя, определена на база средни пазарни борсови цени в страната,но не по-малко от 15/20 лева за един декар арендувана земя.”

 

По тези договори размерът на фактическите арендни плащания в лева за период от над десет стопански години за декар, е както следва:

 

Стопанска година

Първи Договор

Втори Договор

1

1998/1999

42

15

2

1999/2000

28

20

3

2000/2001

6

0

4

2001/2002

20

18

5

2002/2003

40

18

6

2003/2004

30

16

7

2004/2005

25

20

8

2005/2006

35

25

9

2006/2007

50

26

10

2007/2008

60

40

11

2008/2009

40

37

12

2009/2010

112

60

13

2010/2011

85

70

 

В следващи статии ще разгледам причините довели до впечатляващия ръст на арендните плащания през последните години,както и непосредствената връзка между тях и формирането на цената на земеделската земя като функция от дохода получаван от нея, съгласно стандартите за оценяване.

 

Стефан Бянов

Магистър по икономика

Сертифициран оценител от КНОБ на недвижими имоти и търговски предприятия

e-mail: s.byanov@abv.bg

 

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване