Изменение и допълнение на ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА

Четиридесет и трето Народно събрание на Република България

бърза да внесе за второ четене

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В който се променя квотата даваща възмжност за скючване договор за аренда от съсобствениците  на земеделски имоти:

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. създава се нова ал. 2:

„(2) В договора за аренда за земеделска земя се определя и вида на земеделските култури, които ще се отглеждат.“

2. ал. 2 става ал. 3.

 

§ 2. Чл. 3, ал. 4 се изменя така:

„(4) Договор за аренда на съсобствен обект може да се сключи и само от съсобствениците, притежаващи повече от половината от съсобствеността върху обекта. Съсобствениците, сключили договора представят писмени доказателства, и същите стават неразделна част към него, че всички останали съсобственици са уведомени за решението за сключване на договора и за възможността да ползват особения ред по чл. 8, ал. 6 за получаване на съответната част от арендното плащане.“

 

§ 3. В Чл. 6, ал. 2 се създават изречения второ и трето „Без да се засягат правата му по чл. 23, арендаторът е длъжен да направи, и те да бъдат отразени, всичките си възражения по състоянието на обекта най-късно при съставянето и подписването на описа по ал. 4. При липса на възражения обектът се счита предаден в надлежно състояние.“

§ 4. В Чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал. 2 се изменя така:

„(2) Размерът на  арендното плащане се договаря въз основа и трябва да съответства на средната пазарна цена на арендата на земеделски земи в съответния район. Размерът на плащането може да се уговори и като процент от произведената продукция, в натура или парична равностойност. За постигане на съответствието на арендното плащане със средната пазарна цена, съответно със средния процент на арендно възнаграждение, размерът на арендното плащане се актуализира по ред и при условия, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.“

2. създава се ал. 6:

„(6) При писмено искане за това, арендаторът е длъжен да плаща съответно полагащата се част от арендното плащане директно на съсобственик, включително и на съсобственик, който не е страна по договора.“ 

 

§ 5. Чл. 11, ал. 1 се изменя така:

„(1) Преарендуване на обект на договор за аренда, част или изцяло, е допустимо само с изричното писмено съгласие на арендодателя и при съответното прилагане и спазване на правилото по чл. 3, ал. 4, изр. второ.“

 

§ 6. Чл. 28, ал. 2 се отменя.

 

 

 

 

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване